วิธีรักษาภาวะตับวายเฉียบพลัน

วิธีรักษาภาวะตับวายเฉียบพลัน

1. การรักษาด้วยยา
ใช้กรณีที่สามารถค้นพบเหตุของตับวายเฉียบพลันได้ เช่น

  • ใช้ยาต้านพิษ กรณีมีเหตุจากรับประทานยาพาราเซตามอลเกินขนาด
  • ใช้ยาต้านไวรัสตับอักเสบบี กรณีเหตุจากไวรัสบี
  • ใช้ยาลดการอักเสบ กรณีเหตุจากโรคภูมิคุ้มกันตับทำลายตัวเอง

2. ฟอกตับ
แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

การรักษาในภาวะตับวายเฉียบพลัน

การประคับประคองตับที่เสียหายหนักเพื่อรอการปลูกถ่ายตับ

3. การปลูกถ่ายตับ
ใช้ในกรณีที่ ตับ ไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ป่วยจำเป็นต้องรอตับที่เหมาะสม เพื่อทำการปลูกถ่ายตับต่อไป

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2563                                      
ที่มา : ศ. ดร. นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข