วันวัณโรคโลก สำคัญอย่างไร

วันวัณโรคโลก สำคัญอย่างไร
  1. วันวัณโรคโลก World TB day คือวันที่ 24 มีนาคมของทุกปื
  2. เป็นวันที่ Robert Koch ได้พบเชื้อวัณโรคด้วยกล้องจุลทรรศน์
  3. จุดประสงค์ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึง “วัณโรค” ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญ
  4. ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศ ทั่วโลกที่มีผู้ป่วยวัณโรค ผู้ป่วย วัณโรคดื้อยา และผู้ป่วยเอชไอวีที่เป็นวัณโรคสูง
  5. ปี 2017 ทั่วโลกมี 10 ล้านคน ที่ติดเชื้อวัณโรค 1.6 ล้านคน ที่เสียชีวิตจากวัณโรค
  6. ปี 2017 ประเทศไทย มี 108,000 คน ที่ติดเชื้อวัณโรค 12,000 คน ที่เสียชีวิตจากวัณโรค
  7. คำขวัญวันวัณโรคโลก ปี 2019 คือ It’s time ถึงเวลาแล้ว… (ที่เราจะช่วยกันยุติวัณโรค)
  8. เป้าหมายยุติวัณโรคให้ได้ในปี 2035
  9. วัณโรค รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562

ที่มา : อ.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล