วัดซีนไข้หวัดใหญ่

วัดซีนไข้หวัดใหญ่
  • ไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อ Infuenza virus A, B และ C ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ C พบน้อยมาก
  • วัคซีนที่ให้ในประเทศไทย ได้แก่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ A และไข้หวัดใหญ่ B
  • ควรให้ช่วงปลายฤดูร้อนต่อฤดูฝนจะดีที่สุด เพราะไข้หวัดใหญ่ จะเริ่มระบาดตั้งแต่เดือนมีถุนายนเป็นต้นไป

กลุ่มคนที่ควรจะได้รับวัคซีนไช้หวัดใหญ่ อ กลุ่มเสี่ยงที่เมื่อเป็นไช้หวัดใหญ่ แล้วอาจมีอาการแทรกซ้อนรุนแรงได้ ได้แก่

  • เด็กเล็ก น้อยกว่า 2 ขวบ (6 เดือนขึ้นไปจึงจะฉีดได้)
  • ผู้สูงอายุ ที่มีอายุมากกว่า 65 ปื
  • คนอ้วน ที่มีค่ดัชนีมวลกาย (BM) มากกว่า 30 กีโลกรัมต่อเมตรยกกำลังสอง (คิดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสอง)
  • สตรีตั้งครรภ์ ควรจะได้รับตั้งแต่อายุครรภ์ได้ 20 สัปดาห์ขึ้นไป
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคปอด โรคหัวใจเรื้อรัง หอบหืด
  • โรคประจำตัวที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอ หรือ กินยากดภูมิ กินยาแอสไพริน

ในบุคคลทั่วไป หรือ เด็กนักเรียน สามารถรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้เช่นกัน เพื่อป้องกันโรคหรือ ถ้าเป็นจะลดความรุนแรงของอาการ และลดการระบาดของโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2562

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ