วัคซีน Sinovac เป็นวุ้น

วัคซีน Sinovac เป็นวุ้น

การเก็บรักษาวัคซีนทั่วไปที่เป็นน้ำหรือ Alum (ขาวขุ่น) ต้องเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ห้ามแช่แข็งและสัมผัสกับน้ำแข็งโดยตรงเด็ดขาด โดยหากวัคซีนเป็นวุ้นและแข็งตัวจะถือว่าเสียทันที

การเก็บรักษาและขนส่งวัคซีน Sinovac

  1. เก็บรักษาวัคซีนที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส
  2. ห้ามแช่แข็ง และห้ามให้ขวดวัคซีนสัมผัสกับน้ำแข็งโดยตรงเด็ดขาด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเย็นจัดถึงใกล้จุดเยือกแข็งที่ 0 องศาเซลเซียส วัคซีนจะจับตัวเป็นวุ้นและแข็งตัว ทำให้เสียคุณภาพทันที
  3. วัคซีนที่ใกล้จุดเยือกแข็งเป็นวุ้นหรือเป็นน้ำแข็งถือว่าห้ามใช้ เนื่องจากเสียคุณภาพไปแล้ว

คำแนะนำจากแพทย์

อย่างไรก็ตาม วัคซีนโควิด-19 ของ Sinovac มีปัญหาเรื่องการเสียคุณภาพเฉพาะชุดหรือขวดที่จัดเก็บรักษาผิดวิธีเท่านั้น ไม่ได้เสียทั้งรอบการผลิต ดังนั้น ผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac ในรอบการผลิตเดียวกัน จึงไม่ควรกังวลว่าเป็นปัญหาที่คุณภาพการผลิตวัคซีน แต่เป็นปัญหาที่เกิดจากกระบวนการเก็บรักษา และการขนส่งที่ไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิดังกล่าวในข้างต้นในชุดนั้นเท่านั้น

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ