วัคซีนโรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท

วัคซีนโรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท

จากการระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ ประเทศไทยได้กระจายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไปในทุกพื้นที่ มีคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท ดังนี้

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ ยกเว้นผู้ป่วยที่เพิ่งมีอาการหรืออาการยังไม่คงที่สำหรับผู้ป่วยที่รับประทานยาต้านเกล็ดเลือด (aspirin, clopidogrel, cilostazol) ยาป้องกันเลือดแข็งตัวที่ไม่ใช่ยาวาร์ฟาธิน (dabigatan, ivaroxaban, apixaban,edoxaban) และยาวาร์ฟาริน (หากมีผลตรวจระดับการแข็งตัวของเลือด (INR)อยู่ในระดับต่ำกว่า 4.0 ภายใน 1 สัปดาห์ หรืออยู่ในระดับต่ำกว่า 3.0 มาโดยตลอด) ไม่จำเป็นต้องหยุดหรือปรับขนาดยาก่อนฉีดวัคซีน สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด- 19 ได้ โดยใช้เข็มฉีดยาขนาดเล็ก หลังจากฉีดแล้วกดตำแหน่งที่ฉีดไว้นานประมาณ 5 นาที จากนั้นอาจประคบด้วยน้ำแข็งหรือเจลเย็น

โรคลมชัก ผู้ป่วยโรคลมชักสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ แต่หลังการฉีดวัคซีน อาจมีใข้ และไข้อาจกระตุ้นให้เกิดอาการชักได้

โรคระบบประสาทภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยกลุ่มนี้ควรปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้แพทย์ประเมินระยะอาการของโรคและยาที่ใช้อยู่ว่าสามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่

โรคทางระบบประสาทอื่น ๆ เช่น โรคสมองเสื่อม โรคเซลล์ประสาทสั่งการเสื่อม โรคพาร์กินสัน โรคเส้นประสาท และกล้ามเนื้อที่เกิดจากพันธุกรรมหรือการเสื่อม ไม่เป็นข้อห้ามในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564
ที่มา : รศ.(พิเศษ) พญ.อรอุมา ชติเนตร