วัคซีนโรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม

วัคซีนโรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทุกชนิดสามารถช่วยลดอัตราการติดเชื้อ ลดการป่วยที่มีอาการรุนแรง และลดการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ลงได้ โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคข้อและรูมาติสซั่มที่เมื่อติดโรคโควิด-19 แล้ว จะมีอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้น 1.4 เท่า

  1. ผู้ป่วยโรคข้อและรูมาติสซั่มที่รับประทานยากดภูมิคุ้มกัน มีโอกาสติดเชื้อโรคโควิด-19 สูงมากกว่าคนทั่วไป
  2. ผลข้างเคียงของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม สามารถพบได้ ในอัตราต่ำมากเมื่อเทียบกับคนทั่วไป และไม่มีผลข้างเคียงรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
  3. การติดเชื้อโรคโควิด-19 อาจทำให้ผู้ป่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม เสียชีวิตหรือปอดเสียสภาพอย่างถาวรในระยะยาว
  4. ยารับประทานรักษาโรคข้อและยากดภูมิคุ้มกันส่วนมากไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีนหรือการแพ้วัคซีน ผู้ป่วยสามารถใช้ยารักษาได้อย่างต่อเนื่อง ยกเว้นยา Rituxinab หรือ MabThera ที่เป็นยาฉีด ผู้ป่วยจำเป็นต้องปรับเวลาการฉีวัคซีน โดยปรึกษาแพทย์ประจำตัวและแจ้งให้แพทย์ประจำจุดรับวัคซีนทราบ
  5. การแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง 1-2 เมตร ผู้ป่วยโรคข้อและรูมาติสซั่มที่รับวัคนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว ควรรักษามาตรการป้องกันและล้างมือให้สะอาดเป็นประจำ

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564
ที่มา : ศ.พญ. มนาธิป โอศิริ