วัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

วัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

1. สู้ป่วยโรคพาร์กินสัน สามารถดีดวัคจีนโคจิด-19 ใด้หรือไม่ ?

ในปัจจุบันไม่พบข้อมูลว่าโรคโควิด-19 มีผลต่ออาการพาร์กินสัน แต่ผู้ป่วยพาร์กินสันมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรงหากมีการติดเชื้อโรคโควิด-19 ดังนั้นสามารถฉีดวัคซีนในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันได้

2. การเตรียมตัวของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ก่อนรับการดีดวัคซึนโควิด-19

ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันสามารถเตรียมตัวได้เหมือนบุคคลทั่วไป โดยสามารถรับประทานยาพาร์กินสันได้ตามปกติ ทั้งก่อนและหลังการดีดวัคซีน ผู้ป่วยควรให้ญาติไปด้วยในวันฉีดวัคซีนเนื่องจากการฉีดวัคซีนอาจจะใช้เวลานาน ทำให้ยารักษาอาจหมดฤทธิ์ส่งผลให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวลำบาก

3. ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ควรฉีดวัคซีนชนิดไหนดีที่สุด

สามารถฉีดได้ทุกชนิดตามข้อกำหนดของวัคซีน เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป

4. ควรสังเกตอาการอะไรบ้างหลังการฉีดวัคซีน

ถ้าผู้ป่วยโรคพาร์กินสันมีความดันโลหิตต่ำอยู่เดิม อาจจะทำการฉีดวัคซีนในท่านอน และนอนพักระหว่างสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีน 30 นาที

5. การฉีดวัคซีนโควิด-19 มีผลต่ออาการโรคพาร์กินสันหรือไม่

ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลว่าการฉีดวัคซีนมีผลต่ออาการพาร์กินสัน หากผู้ป่วยโรคพาร์กินสันมีอาการของโรคเปลี่ยนแปลงหลังฉีดวัคซีน ควรจดอาการที่เปลี่ยนแปลงและแจ้งแพทย์ผู้ดูแลต่อไป

6. อาการที่ควรเลื่อนนัดการฉีดวัคซีนออกไปก่อน

  • อาการไข้หรือมีการติดเชื้อต่าง ๆ ที่ยังไม่คงที่
  • ความดันโลหิตสูงที่ยังควบคุมไม่ได้

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564
ที่มา : อ. ดร. พญ.จิรดา ศรีเงิน