วัคซีนวัณโรค BCG เมื่อแรกเกิด ป้องกันโควิด-19 ได้จริงหรือ?

วัคซีนวัณโรค BCG เมื่อแรกเกิด ป้องกันโควิด-19 ได้จริงหรือ?

ตอบ : ไม่จริง มีความเชื่อที่เผยแพร่กันทั่วไปว่า “ประชากรทางแถบทวีปเอเซียซึ่งได้รับวัคซีนป้องกันวัณโรคตั้งแต่แรกเกิด มีการติดเชื้อโควิด-19 น้อยกว่าประชากรทางทวีปยุโรปที่ไม่ได้รับวัคชีนป้องกันวัณโรคเมื่อแรกเกิด” จึงมีการตั้งข้อสมมติฐานว่า “วัคซีน BCG ซึ่งฉีดเพื่อป้องกันวัณโรค สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้”

แต่จากการศึกษาที่ประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็นประเทศที่มีการให้วัคชีน BCG ในเด็กแรกเกิดมาจนถึงปื 1982 หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการให้อีก เมื่อเปรียบเทียบประชากรย้อนขึ้นไป 3 ปีกับประชากรลงมา 3 ปี ในประชากรที่เกิดก่อนและหลังปี 1982 ซึ่งอายุจะใกล้เคียงกันและดูอัตราการติดเชื้อโควิด-19 พบว่า

  • ผู้ที่ได้รับวัคซีน BCG ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 11.7%
  • ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน BCG ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 10.4%
  • มีความรุนแรงถึงเศียชีวิตกลุ่มละ 1 คน

จากข้อมูลดังกล่ว ได้ลบล้างความเชื่อนี้และทราบว่าการให้วัคซีน BCG เมื่อแรกเกิดอย่างที่ประเทศไทยให้กับทารกแรกเกิดไม่มีผลในการป้องกันโควิด-19

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ