ลดบุหรี่ ลดเสี่ยง 8 มะเร็งร้าย

ลดบุหรี่ ลดเสี่ยง 8 มะเร็งร้าย
  1. มะเร็งช่องปาก
  2. มะเร็งกล่องเสียง
  3. มะเร็งไต
  4. มะเร็งตับอ่อน
  5. มะเร็งหลอดลม
  6. มะเร็งหลอดอาหาร
  7. มะเร็งปอด
  8. มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ที่มา : รศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล