ร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัย ไม่สร้าง Cyber Bullying

ร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัย ไม่สร้าง Cyber Bullying

การเรียนรู้มารยาทการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ไม่แสดงความเห็นเชิงยุยง หรือข้อความรุนแรงต่อว่าเสียดสี บั่นทอนจิตใจ

เล่นโซเชียลมีเดียอย่างมีสติคิดทบทวนก่อนแชร์ข้อความ ภาพ หรือวีดิทัศน์ใด ๆ ต่อคิดรอบด้าน เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ความจริง และประโยชน์ที่คนอ่านจะได้รับก่อนแชร์

จำกัดเวลาและประเภทการใช้งานสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น ผู้ปกครองควรติดตาม และแนะนำการใช้งานอย่างใกล้ชิด

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2565
ที่มา : อ. นพ.ชาวิท ตันวีระชัยสกุล
ฝ่ายจิตเวชศาสตร์