รู้ไหม? นอนเท่าไหร่ถึงจะดี

รู้ไหม? นอนเท่าไหร่ถึงจะดี

ทารกแรกเกิด (0-3 เดือน) 14-17 ชั่วโมง ทารก (4-11 เดือน) 12-15 ชั่วโมง เด็กวัยหัดเดิน (1-2 ปี) 11-14 ชั่วโมง

เด็กอนุบาล (3-5 ปี) 10-13 ชั่วโมง เด็กประถมวัย (6-13 ปี) 9-11 ชั่วโมง

วัยรุ่น (14-17 ปี) 8-10 ชั่วโมง

ผู้ใหญ่ (18-64 ปี) 7-9 ชั่วโมง

ผู้สูงอาย (65 ปีขึ้นไป) 7-8 ชั่วโมง

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : ผศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน