รู้ระวังป้องกันภัย โรคพิษสุนัขบ้า

รู้ระวังป้องกันภัย โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเชื้อที่ทำลายการทำงานของระบบประสาทจนทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตปัจจุบันยังไม่มีการรักษาผู้ป่วยพิษสุนัขบ้าให้รอดชีวิตได้ จึงต้องมุ่งป้องกันไม่ให้คนที่ถูกสัตว์กัดเป็นโรคโดยฉีดวัคซีนป้องกัน

การป้องกัน

1. การฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยง

2. การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างรับผิดชอบ

3. การหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกสัตว์กัด

4. การฉีดวัคซีนและอิมมูโนโกลบุลินเพื่อป้องกันโรค

5. การฉีดวัคซีนในคนที่มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกสัตว์กัด

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ

Pin It on Pinterest