รู้จัก เข้าใจ และรับมือการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รู้จัก เข้าใจ และรับมือการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโดยทั่วไปมักเกิดจากการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสในธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของสารพันธุกรรมไปจากเดิม ส่งผลให้เชื้อไวรัสนั้น ๆ เกิดการกลายพันธุ์หรือมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไป

คุณสมบัติของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กลายพันธุ์

 • แพร่กระจายเชื้อได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
 • หลบหลีกภูมิคุ้มกันของร่างกายหรือภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการฉีดวัคซีน
 • ต่อต้านยาที่ใช้ในการรักษา

สายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการกลายพันธุ์

 • อังกฤษ
  สายพันธุ์ B.1.1.7
  หรือ N501Y
 • บราซิล
  สายพันธุ์ P1
 • แอฟริกาใต้
  สายพันธุ์ B. 1.351
  หรือ 501Y.2

คำแนะนำ

ประชาชนควรติดตามและเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลายพันธุ์ทั้งที่พบการกลายพันธุ์แล้วจากต่างประเทศและสายพันธุ์ใหม่ในประเทศไทย เพื่อการป้องกันและการตรวจค้ดกรองผู้ป่วยได้ทันท่วงที

ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2564
ที่มา : ผศ. นพ.โอภาส พุทธเจริญ