รู้จักและเข้าใจมะเร็งปอด

รู้จักและเข้าใจมะเร็งปอด

มะเร็งปอดแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามขนาดของเซลล์

มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก (Small cell lung cancer)

พบได้ประมาณร้อยละ 10-15 เซลล์จะมีการเจริญเติบโต และแพร่กระจายไปยังอวัยวะต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วกว่ามะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก พบส่วนมากในผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ การรักษาหลักจะใช้ยาเคมีบำบัด หรือยาเคมีบำบัด ร่วมกับการฉายรังสี

มะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก (Non-small cell lung cancer)

พบได้บ่อยกว่ามะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก ประมาณร้อยละ 85-90 พบได้ทั้งผู้ที่สูบและไม่สูบบุหรี่ มีการเจริญเติบโต และแพร่กระจายไปยัง อวัยวะต่าง ๆ ได้ แต่ช้ากว่ามะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก การรักษาหลักจะเป็นการผ่าตัดในระยะแรกของโรค และการฉายรังสี การใช้ยาเคมีบำบัด รวมทั้งยาในกลุ่มที่เป็นการรักษาแบบมุ่งเป้าและการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดขึ้นกับระยะของโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561

ที่มา : พญ.ปิยะดา สิทธิเดชไพบูลย์