รู้จักและเข้าใจการดูแลประคับประคอง

รู้จักและเข้าใจการดูแลประคับประคอง

การดูแลแบบประดับประคอง คือ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่มุ่งเน้นการบรรเทาอาการทุกข์ทรมานและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการดูแลร่วมกันกับทีมบุคลากรการแพทย์ ทั้งเรื่องการวางแผนดูแลล่วงหน้าในการรักษา การจัดการอาการไม่สุขสบายทางร่างกาย การสนับสนุนทางจิตสังคมและจิตวิญญาณของผู้ป่วย เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตช่วงท้ายอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และจากไปได้อย่างสงบ

ตัวอย่างข้อสังเกตุเพื่อความเข้าใจ อาการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นปกติในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต

อุณหภูมิร่างกาย : เมื่อการไหลเวียนโลหิตลดลง มือและเท้าจะเริ่มเย็นขึ้น ควรให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายต่อเนื่อง

การรับรู้ สติสัมปชัญญะ : ผู้ป่วยหลายรายจะมีระดับการรู้สติลดน้อยลง รวมถึงความสามารถในการตอบสนองลดลง

การหายใจ : อาจสังเกตว่าผู้ป่วยมีลักษณะการหายใจในรูปแบบที่แปลก อาจมีเสียงครืดคราดที่ไม่เป็นอันตราย

ความผิดปกติทางระบบประสาท : อาจมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่ผิดปกติ และอาจสูญเสียการควบคุมการขับถ่าย

หยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น : ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว ลูกตาหยุดนิ่ง และรูม่านตาขยาย บ่งบอกว่าผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว

ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565
ที่มา : อ. นพ.ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร
ศูนย์ชีวาภิบาล