ยุติโรคโควิด-19 ด้วยการฉีดวัคซีน

ยุติโรคโควิด-19 ด้วยการฉีดวัคซีน

โรคโปลิโอและโรคหัดแพร่กระจายโรคได้ง่ายกว่าโรคโควิด-19

  • ผู้ป่วยโรคโควิด-19
    1 คน กระจายโรคได้ 2.5-5.8 คน
  • ผู้ป่วยโรคโปลิโอ
    1 คน กระจายโรคได้ 12-15 คน
  • ผู้ป่วยโรคหัด
    1 คน กระจ่ายโรคได้ 12-18 คน

แต่ปัจจุบันแทบไม่มีใครเป็นโรคโปลิโอหรือโรคหัดอีกแล้ว ทั้งนี้เพราะเด็กมากกว่าร้อยละ 95 ได้รับวัคซีนป้องกันโรคทั้งสองแล้วตั้งแต่ขวบปีแรก

ขอเชิญชวนประชาชนสูงอายุและผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง สแกน QR code เพื่อนัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
ที่มา : ผศ. นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล