มาตรการป้องกัน การถ่ายทอดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทางโลหิต

มาตรการป้องกัน การถ่ายทอดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทางโลหิต

5 ขั้นตอนการคัดกรองตนเองก่อนบริจาคโลหิต

  1. ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 งดบริจาคโลหิต 14 วัน
  2. ผู้ที่ได้รับการวินิฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ไหม่ 2019 หลังจากได้รับการรักษาจนหายดีแล้วให้งดบริจาคโลหิต เป็นเวลา 4 สัปดาห์
  3. ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 งดบริจาคโลหิตเป็นเวลา 4 สัปดาห์
  4. ภายใน 14 วัน หลังบริจาคโลหิต หากผู้บริจาคโลหิตได้รับ การวินี้จฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ให้รีบแจ้งหน่วยงานกึ่รับบริจาคโลหิตทราบทันที
  5. ผู้บริจาคโลหิต จะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพตัวเองโดยให้ข้อมูลตรงตามความเป็บจริง

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ที่มา : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย