มะเร็งต่อมลูกหมากพบบ่อยในผู้ชายสูงวัย

มะเร็งต่อมลูกหมากพบบ่อยในผู้ชายสูงวัย

มะเร็งต่อมลูกหมาก พบบ่อยในผู้ชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป เกิดจากเซลล์ในต่อมลูกหมากเจริญเติบโตผิดปกติจนกลายเป็นเซลล์มะเร็ง และแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่น ๆ ได้

ปัจจัยเสี่ยง

  • อายุที่เพิ่มมากขึ้น
  • พันธุกรรม มีญาติสายตรงในครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก

อาการ

  • ระยะแรกมักไม่มีอาการแสดง
  • บางรายตรวจเลือดพบค่าบ่งชี้มะเร็ง (PSA) สูงกว่าปกติ
  • อาการปัสสาวะผิดปกติ เช่น ปัสสาวะบ่อย กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะมีเลือดปน
  • อาการแพร่กระจายของมะเร็ง เช่น ปวดกระดูก อ่อนเพลีย ขาบวม

การตรวจวินิจฉัย

  • การซักประวัติ เพื่อหาความเสี่ยง
  • การตรวจคลำต่อมลูกหมากผ่านทางทวารหนัก
  • การตรวจเลือดดูค่บ่งมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)

ผู้สูงอายุเพศชายในกลุ่มเสี่ยง ควรตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี และหากการถ่ายปัสสาวะมีความผิดปกติเกิดขึ้นควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ที่มา : อ.นพ.กมล ภานุมาตรัศมี