มะเร็งกล่องเสียง

มะเร็งกล่องเสียง

สาเหตุ การสูบบุหรี่ และพบมากขึ้นในคนที่ดื่มสุราร่วมด้วย

อาการ

  1. เสียงแหบเรื้อรัง
  2. กลืนอาหารลำบาก สำลักโดยเฉพาะอาหารที่เป็นน้ำ
  3. หายใจติดขัด หายใจลำบาก
  4. มีก้อนต่อมน้ำเหลืองที่คอโต
  5. ไอมีเสมหะปนเลือด
  6. เจ็บในคอ หรือกลืนเจ็บเรื้อรัง

ในกลุ่มเสี่ยง หากมีอาการเหล่านี้ให้พบแพทย์ทันที เพื่อตรวจหาความผิดปกติ

ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2562

ที่มา : รศ.นพ.ณปฎล ตั้งจาตุรนต์รัศมี