ภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูงเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย หากมีความดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลานาน และไม่ได้รับการรักษาจะเป็นเสมือนระเบิดเวลาที่ฝังอยู่ในตัวเรา รอวันแสดงอาการของภาวะแทรกซ้อนต่ออวัยวะที่สำคัญ ดังนี้

หัวใจ

เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนา ผนังกล้ามเนื้อหัวใจขยายตัวใหญ่ขึ้นแต่ไม่แข็งแรง ทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้ หลอดเลือดหัวใจหนาตัว เสี่ยงต่อการขาดเลือดง่ายขึ้น

สมอง

โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดต่อการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต จากทั้งหลอดเลือดสมองตีบตัน หรือเลือดออกในสมอง หากลดความดันโลหิตโดยเฉลี่ยลงมาได้ 10 มิลลิเมตรปรอท ลดการเกิดอัมพฤกษ์ตลอดชั่วอายุได้ถึง ร้อยละ 20

ไต

ความดันโลหิตสูงเรื้อรัง ทำให้เนื้อไตที่กี่ยวข้องกับการกรองของเสียออกจากร่างกายเสื่อม ส่งผลให้ไตเสื่อมสมรถภาพ เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันหรือเรื้อรัง

ตา

ทำให้หลอดเลือดบริเวณจอรับภาพของตาแตก หรือมีเลือดออก ประสาทตาเสื่อม ตามัว และตาบอดได้

หลอดเลือดแดงใหญ่

เกิดการโป่งพองหรืออาจเกิดการฉีกขาดของผนังหลอดเลือด ถ้ารุนแรงอาจเสียชีวิตได้

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : อ.นพ.ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย

Pin It on Pinterest