ภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง เกิดขึ้นที่ไหนได้บ้าง

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง เกิดขึ้นที่ไหนได้บ้าง

โรคความดันโลหิตสูง เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย โดยโรคความดันโลหิตสูงก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่ออวัยวะที่สำคัญ ดังนี้
หัวใจ
เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนา ผนังกล้ามเนื้อหัวใจขยายตัวใหญ่ขึ้น แต่ไม่แข็งแรง ทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้น หลอดเลือดหัวใจหนาขึ้น เสี่ยงต่อการขาดเลือดได้ง่ายยิ่งขึ้น
ตา
เมื่อความดันโลหิตสูง อาจทำให้หลอดเลือดบริเวณจอรับภาพของตาแตกหรือมีเลือดออก ประสาทตาเสื่อม ตามัว และตาบอดได้
ไต
ความดันโลหิตสูงเรื้อรัง อาจทำให้เนื้อไตที่เกี่ยวข้องกับการกรองของเสียออกจากร่างกายเสื่อม  เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันหรือไตวายเรื้อรังได้
สมอง
โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดต่อการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต ไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองตีบตัน หรือเลือดออกในสมอง
หลอดเลือดแดงใหญ่
เกิดการโป่งพองหรืออาจเกิดการฉีกขาดของผนังหลอดเลือด หากรุนแรงอาจเสียชีวิตได้

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2563                                      
ที่มา : ผศ. นพ.ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย