ภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะเล่นกีฬา

ภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะเล่นกีฬา

ภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะเล่นกีฬา คือภาวะที่หัวใจหยุดเต้นกะทันหันขณะแช่งขันกีฬาหรือภายใน 1 ชั่วโมง ภายหลังจากการออกกำลังกาย ซ้อมกีฬา

สาเหตุ

กลุ่มนักกีฬาอายุ < 35 ปี

 • ความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจแต่กำเนิด ได้แก่ โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัว
 • ความผิดปกติของโครงสร้างหลอดเลือดหัวใจ
 • เกิดจากความผิดปกติของการเต้นของหัวใจ โดยยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
 • ผนังหัวใจห้องล่างซ้ายหนาตัว
 • กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

กลุ่มนักกีฬาอายุ 35 ปี ขึ้นไป

 • โรคหลอดเลือดหัวใจ
 • ผนังหัวใจห้องล่างซ้ายหนาตัว
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัว
 • ความผิดปกติของการเต้นของหัวใจโดยไม่มีสาเหตุชัดเจน
 • กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น

 • ผู้ที่มีประวัติญาติสายตรง ได้แก่ บิดา มารดา พี่หรือน้อง เสียชีวิตขณะที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี โดยไม่ทราบสาเหตุ หรือมีโรคหัวใจรุนแรงขณะที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี
 • มีประวัติหมดสติหรือเป็นลมขณะออกกำลังกาย
 • มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกขณะออกกำลังกาย
 • รู้สึกเหนื่อยง่ายผิดปกติในขณะที่ทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการออกกำลังกาย

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ที่มา : อ. พญ.ทิมภ์พร วิทูรพงศ์