ภาวะปีแอร์-โรแบง ซีเควนซ์ (Pierre-Robin Sequence -PRS)

ภาวะปีแอร์-โรแบง ซีเควนซ์ (Pierre-Robin Sequence -PRS)

เป็นความผิดปกติมาแต่กำเนิด พบได้ประมาณ 1:8,500-14,000 ของทารกแรกเกิด *โดยพบในเพศชายและเพศหญิงเท่า ๆ กัน *

อาการ

  • กระดูกขากรรไกรล่างเล็กและสั้นกว่าปกติ
  • ลิ้นตกไปปิดทางเดินหายใจและมีภาวะทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้น
  • อาจพบมีภาวะเพดานโหว่ร่วมด้วยในผู้ป่วยบางราย

ผู้ป่วย PRS ต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาจากทีมสหสาขาวิชาชีพเพราะอาการที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายอีกทั้งอาจมีความผิดปกติอย่างอื่นร่วมด้วย (เช่น โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด, สายตาผิดปกติ, การได้ยินผิดปกติ, การทำงานของต่อมไร้ท่อผิดปกติ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2565
ที่มา : อ. พญ.ชุติมา จิรภิญโญ
ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ