ภาวะซึมเศร้า ขณะตั้งครรภ์

ภาวะซึมเศร้า ขณะตั้งครรภ์

ภาวะซึมเศร้าในสตรีตั้งครรภ์อาจเกิดขึ้นในเนื่องจากความเครียด หรือปัจจัยกระตุ้นต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบทั้งต่อทารกในครรภ์และแม่ตั้งครรภ์

ผลกระทบต่อทารกในครรภ์และแม่ตั้งครรภ์

 • แม่ตั้งครรภ์ขาดสารอาหาร
 • พักผ่อนไม่พอ
 • เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด
 • ทารกโตช้าในครรภ์
 • ทารกได้รับผลกระทบจากยาที่ใช้รักษาภาวะซึมเศร้า

ปัจจัยกระตุ้น

 • ประวัติครอบครัว หรือตนเองมีภาวะซึมเศร้า
 • ความสัมพันธ์ในครอบครัว
 • การอยู่คนเดียว
 • ปัญหาชีวิตในขณะนั้น
 • ความไม่พร้อมในการตั้งครรภ์
 • ประวัติการมีบุตรยาก
 • ประวัติการเคยแท้งบุตร หรือมีภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ จากการตั้งครรภ์

สตรีตั้งครรภ์ที่มีปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระตุ้นให้เกิดภาวะซึมเศร้า ควรเฝ้าสังเกตตัวเองและพบสูตินรีแพทย์เพื่อรับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2562

ที่มา : รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ