ภาวะกลืนลำบาก

ภาวะกลืนลำบาก

ภาวะกลืนลำบากมักพบในผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท โรคมะเร็งบริเวณศีรษะและคอ และผู้สูงอายุ

อันตราย
อาจทำให้เกิดภาวะปอดอักเสบจากการสำลัก หรือภาวะทุพโภชนาการได้

อาการ

  • ไอ เหนื่อย เสียงเปลี่ยนหลังรับประทานอาหารหรือน้ำ
  • กลืนแล้วติด
  • รู้สึกว่ามีอาหารหรือน้ำค้างอยู่ในปากหรือคอหอยหลังกลืน

การฟื้นฟู

  • รักษาความสะอาดในช่องปาก
  • ออกกำลังกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืน เช่น กล้ามเนื้อปาก ลิ้น
  • กล้ามเนื้อยกกล่องเสียง เป็นต้น รวมทั้งฝึกการหายใจและไออย่างถูกวิธี
  • ปรับลักษณะของอาหารหรือน้ำให้เหมาะสม
  • จัดท่าทางในการกลืนให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2564
ที่มา : อ. พญ.พิม ตีระจินดา