พฤติกรรมของเด็กที่มีผลกับการสบฟัน

พฤติกรรมของเด็กที่มีผลกับการสบฟัน

พฤติกรรมบางอย่างของลูกน้อยที่ทำโดยความเคยชินหรือติดเป็นนิสัย เช่น การดูดนิ้ว การกัดเล็บ เมื่อทำบ่อย ๆ อางส่งผลกับโครงสร้างของใบหน้าและการสบฟันได้

  • การดูดนิ้ว (Thumb or Finger Sucking) เด็กมักเลิกพฤติกรรมนี้เองเมื่อโตขึ้นแต่หากอายุเกิน 5 ปื แล้วยังคงดูดนิ้วอยู่ทำให้ฟันหน้ายื่นหรือฟันหน้าไม่สบกันได้
  • การกัดริมฝีปาก (lip Biting) จะทำให้ฟันหน้ายื่น
  • การกัดเล็บ (Nail Biting) จะทำให้ฟันสึกมากกว่าปกติ
  • การใช้ลิ้นดุนฟัน (Tongue Thrust) ทำให้เกิดพฤติกรรมการกลืนผิดปกติ ลิ้นจะดันฟันหน้าขณะกลืนอาหาร ทำให้ฟันหน้ายื่น ฟันห่าง หรือฟันหน้า ไม่สบกันได้
  • การหายใจทางปาก (Mount Breathing) ทำให้ฟันหน้ายื่น ฟันหน้าไม่สบหรือใบหน้ายาวผิดปกติ

ผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตพฤติกรรมเหล่านี้ของบุตรหลาน ควรพามาพบทันตแพทย์เพื่อปรึกษาและหาวิธีดูแลก่อนที่จะเกิดปัญหาการสบฟันในอนาคต

ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ที่มา : ทพญ.ญัฏฐา วงศ์วราวิภัทร์