ผู้มีโรคประจำตัวควรฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือไม่?

ผู้มีโรคประจำตัวควรฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือไม่?
  • ผู้มีโรคประจำตัวควรฉีดวัคชีนโควิด-19 เพราะหากติดเชื้อจะมีอาการรุนแรงมากกว่าคนทั่วไป เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน ปอดอักเสบ และเสียชีวิตได้
  • หากโรคประจำตัวมีอาการคงที่ สามารถฉีดวัคซีนโควิด-19ได้โดยรับประทานยาได้ตามปกติ
  • ยกเว้นกรณีผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวรุนแรงซึ่งยังควบคุมไม่ได้ หรือกำลังรับการรักษาในโรงพยาบาล แนะนำให้เลื่อนวันฉีดวัคชีนไปก่อนและควรปรึกษาแพทย์ถึงเวลาอันเหมาะสมที่ควรได้รับวัคซีน
  • ผลข้างเคียงรุนแรงหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 มีโอกาสเกิดน้อยกว่าการติดเชื้อโควิด-19 แบบรุนแรง
  • การฉีดวัคซีนโควิด-19 นับเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดในขณะนี้เพราะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ตนเองและคนอบข้าง

วิธีเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้มีโรคประจำตัว

  • รับประทานยาประจำตัวได้ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องงดแต่ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการฉีดวัคซีน
  • ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจอัมพฤต และอัมพาต ไม่ควรหยุดยาเพื่อฉีดวัคซีนยกเว้นกรณีที่แพทย์แนะนำให้หยุดยาชั่วคราว
  • หากโรคประจำตัวมีอาการกำเริบ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนหรือไม่ ให้ปรึกษาแพทย์ทันที

ที่มา
ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564