ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีใช้กัญชาส่งผลต่อสมอง

ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีใช้กัญชาส่งผลต่อสมอง

‘สาร THC’ ซึ่งเป็นสารเคมีในกัญชาที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท ส่งผลต่อสมองของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีในระยะยาว ทำให้มีปัญหาทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมา เช่น พัฒนาการลาช้า เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคทางจิตเภท

มีแนวทางป้องกันการใช้กัญชาในเด็กอย่างไร?

  • การให้ข้อมูลข่าวสารถึงผลเสียของกัญชาอย่างทั่วถึงทั้งในโรงเรียน และพื้นที่สาธารณะ
  • ควบคุมอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมโดยมีป้ายระบุห้ามไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริโภคอย่างชัดเจน
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องควบคุมไม่ให้มีการโฆษณาที่สร้างความเข้าใจผิด CBD

ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2565
ที่มา : ผศ. นพ.ธีรยุทธ รุ่งนิรันตร
ฝ่ายจิตเวชศาสตร์