ป้องกัน “ภาวะซีด” ได้อย่างไรบ้าง

ป้องกัน “ภาวะซีด” ได้อย่างไรบ้าง
  1. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ได้แก่ ข้าว เนื้อสัตว์ ไข่แดง ผัก และผลไม้ เพื่อป้องกันการขาดธาตุเหล็ก
  2. หลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่า เพื่อป้องกันการติดเชื้อ พยาธิปากขอ
  3. เด็กผู้หญิงที่มีประจำเดือนมากผิดปกติ ควรรับประทานธาตุเหล็กเสริม
  4. หากมีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคเลือดควรแจ้งแพทย์ทุกครั้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ที่มา : รศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล

Pin It on Pinterest