ปัจจัย ก่อ มะเร็งในช่องปาก เลี่ยงได้เลี่ยง ลดได้ลดa

ปัจจัย ก่อ มะเร็งในช่องปาก เลี่ยงได้เลี่ยง ลดได้ลดa

การสูบบุหรี่ เพิ่มความเสี่ยงมากกว่าไม่สูบถึง 6 เท่า

การดื่มสุรา เพิ่มความเสี่ยงมากกว่าไม่ดื่มถึง 6 เท่า

การเคี้ยวหมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2565
ที่มา : ทพญ.วิภาพร พรสินศิริรักษ์
ฝ่ายทันตกรรม