ปัจจัยให้เกิดภาวะหมดใจในการทำงาน (Burnout)

ปัจจัยให้เกิดภาวะหมดใจในการทำงาน (Burnout)

ปัจจัยจากการทำงาน

 • ขาดอำนาจและความสามารถในการควบคุมงานที่รับผิดชอบ
 • ไม่ได้รับการยกย่อง การยอมรับหรือสิ่งตอบแทนที่เหมาะสมกับงานที่ทำ
 • ขาดความชัดเจนในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย
 • งานไม่มีความท้าทาย ไม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์
 • การทำงานภายใต้ความกดดันสูง หรือความปั่นป่วน วุ่นวาย

ปัจจัยจากไลฟ์สไตล์

 • ทำงานหนักเกินไปจนไม่มีเวลาเข้าสังคม หรือผ่อนคลายตัวเอง
 • ขาดความสัมพันธ์ในเชิงสนับสนุนที่ใกล้ชิด เช่น กลับบ้านไปแล้วไม่สามารถบอกเล่ากับใครได้
 • มีภาระที่รับผิดชอบมากเกินไป
 • นอนไม่เพียงพอ

ปัจจัยจากบุคลิกภาพส่วนบุคคล

 • เป็นคนยืดติดความสมบูรณ์แบบ (Perfectionism)
 • มองโลกในแง่ร้ายทั้งกับตัวเองและสิ่งรอบข้าง
 • มีความต้องการที่จะควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามทิศทางของตนเองไม่ยืดหยุ่น
 • มีความคาดหวังสูง

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2562

ที่มา : ศ.ดร. นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล