ประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน

ประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน

ตารางประเมินผู้มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ดัดแปลงจากตารางของ American Diabetes Association ประเมินคะแนน แล้วรวมคะแนนของตนเอง เพื่อประเมินความเสี่ยงการเกิดโรค

ข้อควรปฏิบัติ

  1. ลดน้ำหนักลงอย่างน้อย 5% ถ้ามีน้ำหนักตัวเกิน
  2. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  3. หยุดสูบบุหริ์โดยเด็ดขาด
  4. กินอาหารไขมันต่ำ เพิ่มผัก ผลไม้ และธัญพืชที่ผ่านกระบวนการขัดสีน้อย
  5. พบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ และตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2562

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล