ประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 กับการติดเชื้อซ้ำ

ประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 กับการติดเชื้อซ้ำ

ในผู้ป่วยโรคโควิด-19 จากการติดตามระดับภูมิต้านทานในผู้ป่วยที่หายจากโรคแล้ว พบว่าระดับภูมิต้านทานจะเริ่มลดลงตั้งแต่ 3-6 เดือน เนื่องจากโรคโควิด-19 เป็นโรคที่มีระยะฟักตัวสั้นเพียง 2-7 วัน เช่นเดียวกับโรคไข้หวัดใหญ่ ดังนั้นในผู้ป่วยที่หายแล้วจึงสามารถกลับมาติดเชื้อซ้ำได้

วัคซีนที่ใช้ในการป้องกันโรค

  1. โรคที่มีระยะฟักตัวยาว
    ประสิทธิภาพของวัคซีนสามารถป้องกันโรคได้ดี เช่น วัคซีนโรคหัด โรคสุกใส โรคไวรัสตับอักเสบบีและเอ เป็นต้น
  2. โรคที่มีระยะฟักตัวสั้น
    ประสิทธิภาพในการป้องกันต่ำกว่าโรคที่มีระยะฟักตัวยาว ฉีดวัคซีนแล้วก็มีโอกาสติดเชื้อได้ เช่น วัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ โรคโควิด-19 เป็นต้น

การติดเชื้อโรคโควิด-19 ซ้ำ

ผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อหรือฉีดวัคซีนแล้ว หากมีการรับเชื้อซ้ำแล้วระดับภูมิต้านทานสูงไม่เพียงพอต่อการต้านโรค ก็จะสามารถติดเชื้อซ้ำได้ แต่อาการจะรุนแรงลดลง

ดังนั้น การป้องกันโรคโควิด-19 ในอนาคต เมื่อมีวัคซีนเพียงพอ ประชาชนจำเป็นจะต้องมีภูมิต้านทานที่สูงอยู่ตลอด จึงอาจจะต้องมีการกระตุ้นด้วยการดวัคซีนซ้ำ เพื่อให้ภูต้านทานอยู่ระดับสูง

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2564
ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ