ท่องเที่ยวปีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

ท่องเที่ยวปีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
  1. ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง
  2. ตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทาง
  3. คาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัย
  4. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนหรือระหว่างการขับขี่ยานพาหนะ
  5. เคารพกฎจราจร
  6. ง่วงให้จอดพัก
  7. ไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับขี่ยานพาหนะ

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2565
ข้อมูลโดย : อ.นพ.นรวิชญ์ กิจไพศาลรัตนา
ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน