ทำอย่างไรแก้นิสัยเด็กติดเกม

ทำอย่างไรแก้นิสัยเด็กติดเกม
  • พูดคุยกับเด็กในทางบวก เพื่อให้เด็กตระหนักว่าตัวเองกำลังมีภาวะติดเกมและมีผลเสียอย่างไรบ้าง
  • พาเด็กไปทำกิจกรรมคนอื่นทดแทน เช่น พาไปเที่ยวสวนสัตว์ วาดรูป ออกกำลังกาย หรือเล่นดนตรี
  • จำกัดการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ท่าที่จำเป็น
  • กรณีเด็กมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อิล็กทรอนิกส์ ควรให้อยู่ในสายตาของผู้ปกครอง
  • สอนบุตรหลานให้รู้จักควบคุมตนเอง มีขอบเขตในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสม
  • ผู้ปกครองควรสร้างบรรยกาศที่สนับสนุนการลด ละ เลิกพฤติกรรมดังกล่าว
  • ผู้ปกครองควรเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เด็กเห็นเป็นต้นแบบ
  • ผู้ปกครองควรสอนอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ใช้คำขู่หรือความรุนแรง

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2562

ที่มา : อ.พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ