ทำอย่างไรเมื่อตกเป็นเหยื่อของ Cyber Bullying

ทำอย่างไรเมื่อตกเป็นเหยื่อของ Cyber Bullying
  • เก็บหลักฐานเก็บข้อมูลในทุกรูปแบบ
  • บอกให้คนใกล้ชิดหรือผู้มีสิทธิ์จัดการทราบว่ากำลังถูกคุกคาม
  • ส่งหลักฐานให้ผู้มีอำนาจจัดการ ที่เหมาะสม เช่น โรงเรียน ที่ทำงาน หรือตำรวจ
  • ไม่ตอบสนอง ไม่โต้เถียง ไม่ตอบโต้
  • ปิดช่องทางการติดต่อลบการเป็นเพื่อน
  • สังเกตอารมณ์ของตัวเองหากมีความเศร้า กลัว หรือกังวลจนทนได้ยากควรปรึกษาผู้อื่น หรือบุคลากรทางการแพทย์

การพยายามต่อสู้กับความเห็นต่างที่ไม่มีเหตุผลหรือไม่สามารถรับฟังเหตุผลได้ ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิต

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565
ที่มา : อ. นพ.ชาวิท ตันวีระชัยสกุล
ฝ่ายจิตเวชศาสตร์