ทำงานร้านสะดวกซื้อดูแลตัวเองอย่างไรในสภาวะโควิด-19

ทำงานร้านสะดวกซื้อดูแลตัวเองอย่างไรในสภาวะโควิด-19
  • สวมหน้กากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในระหว่างปฏิบัติงาน และเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม
  • มีสุขอนามัยในระหว่างปฏิบัติงานที่ดี เช่น ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะเวลาก่อน/หลัง สัมผัสสิ่งของต่าง ๆ ไอหรือจาม และหลังเข้าห้องน้ำ รวมทั้งไม่สัมผัสบริเวณหน้า ตา จมูกและปากโดยไม่จำเป็น
  • เช็ดทำความสะอาดบริเวณที่สัมผัสบ่อย ๆ เช่น เครื่องคิดงิน บริเวณที่ปิดประตูต่าง ๆ ด้วยแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป หรือ น้ำผสมน้ำสบู่ น้ำยาฆ่าเชื้อทั่วไป
  • ผู้ที่ทำงานประเภทจำหน่ายอาหารพร้อมบริโภคหรือเครื่องดื่ม ต้องใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหมวกหรือตาข่ายคลุมผม ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารโดยตรง โดยให้พนักงานเป็นผู้หยิบอาหาร เพื่อป้องกันการปนเปื้อน อุปกรณ์หยิบจับอาหาร และทำความสะอาดอุปกรณ์บ่อย ๆ
  • จำกัดผู้เข้ารับบริการในร้านไม่ให้หนาแน่นจนเกินไป
  • การเก็บขยะมูลฝอย ให้สวมใส่หน้กากผ้า สวมถุงมือยางและใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิดและลงมือให้สะอาดทุกครั้งภายหลังปฏิบัติงาน
  • อาบน้ำทันทีที่กลับถึงบ้าน
  • หากมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน และไปพบแพทย์ทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2563

ที่มา : อ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล