ต้อหิน มหันตภัยเงียบ เสี่ยงสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร

ต้อหิน มหันตภัยเงียบ เสี่ยงสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร

โรคต้อหิน คือ ภาวะเส้นประสาทตาพิการเรื้อรังอย่างถาวร มีลักษณะเฉพาะของขั้วประสาทตา และลานสายตาผิดปกติ

โรคต้อหินแบ่งเป็น 2 ชนิด

  1. ต้อหินนิดมุมปิด หรือ มุมแคบ กิดจกการปิดกั้นการระบายน้ำกายในตาออกจากลูกตา ทำให้เกิดความดันสะสมในตา ความดันลูกตาพิ่มมากทำให้เส้นประสาทตาพิการอย่างถาวร
  2. ต้อหินชนิดมุมเปิด พบได้บ่อยที่สุด ส่วนใหญ่พบความดันตาสูงกว่าปกติ ส่วนน้อยมีความดันตาปกติหรือความดันตาต่ำ

อาการ

  • ต้อหินชนิดมุมเปิด ในระยะแรกผู้ป่วยจะไม่มีอาการ ผู้ป่วยจะเริ่มสูญเสียการมองเห็นอย่างช้า ๆ
  • ต้อหินชนิดมุมเปิด ในระยะสุดท้ายของโรค อาจทำให้การมองเห็นแคบและสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร
  • ต้อหินชนิดมุมปิด ให้ระวังอาการต้อหินชนิดมุมปิดกำเริบเฉียบพลัน

การรักษา

  • ใช้ยาหยอดตาเพื่อควบคุมความดันตา
  • พิจารณาใช้แสงเลเซอร์เมื่อยาหยอดตา ไม่สามารถคุมความดันตาได้ตามต้องการ
  • พิจารณาผ่าตัด เมื่อ 2 วิธีข้างต้นไม่ได้ผล

ผู้ที่สงสัยว่าเป็นต้อหินควรไปพบจักษุแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อรักษาการมองเห็น

ที่มา : รศ.นพ.ปกิตติ ทยานิธิ