ต้อกระจกในเด็กโรคอันตรายที่ผู้ปกครองควรสังเกต

ต้อกระจกในเด็กโรคอันตรายที่ผู้ปกครองควรสังเกต

โรคต้อกระจกในเด็ก อาจเกิดขึ้นได้เองโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม รวมทั้งสามารถเกิดขึ้นร่วมกับความผิดปกติทางตาด้านอื่น ๆ

อาการที่ผู้ปกครองควรสังเกต

ㆍ รูม่านตาเป็นสีขาว

ㆍ ตาสั่น ตาเข ตาเหล่

ㆍ เด็กไม่จ้องตามสิ่งของ ซึ่งเป็นอาการที่อาจบ่งบอกถึงพัฒนาการการมองเห็นที่ไม่เป็นไปตามวัย

ข้อแนะนำสำหรับผู้ปกครอง

ㆍ หากมีอาการข้างต้น ควรพาบุตรหลานมาพบจักษแพทย์ เพราะการตรวจพบเร็วนับว่ามีความจำเป็นเพื่อช่วยให้เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที

ㆍ เด็กควรได้รับการผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกในเด็กโดยเร็ว เพื่อที่จะสามารถให้การดูแลรักษาภาวะสายตาขี้เกียจซึ่งมักพบร่วมกับต้อกระจกในเด็กได้อย่างทันท่วงที

ㆍ การดูแลและฟื้นฟูพัฒนาการด้านการมองเห็นหลังการผ่าตัด ประกอบด้วยการใส่แว่นและปิดตาข้างดีเพื่อรักษาภาวะสายตาขี้เกียจ ซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างมาก รวมทั้งควรพบแพทย์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เด็กจนโตเพื่อติดตามอาการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2565
ที่มา : อ. พญ.วรวลัญช์ หงส์เลิศนภากุล
ฝ่ายจักษุวิทยา