ติดโทรศัพท์นับว่าเป็นโรคหรือไม้

ติดโทรศัพท์นับว่าเป็นโรคหรือไม้

โนโมโฟเบีย (Nomophobia) คือ No-Mobile-Phone-Phobia เป็นกลุ่มอาการกลัวการขาดโทรศัพท์ กังวลใจและวิตกกังวลกับการไม่มีโทรศัพท์ใช้ และรู้สึกว่าโทรศัพท์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

อาการ

 • ดูหน้าจอและใช้โทรศัพท์ตลอดเวลา
  แม้ในขณะที่ทำกิจกรรมอื่น เช่น รับประทานอาหาร เข้าห้องน้ำ
 • กระวนกระวายใจ หงุดหงิดใจ
  หากหาโทรศัพท์ไม่เจอ ลืมโทรศัพท์ โทรศัพท์ไม่ได้อยู่ที่ตัว หรือไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
 • ใช้เวลากับการเล่นโทรศัพท์
  มากกว่าการมีสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
 • เมื่อมีเสียงเตือนจากโทรศัพท์จะรีบเปิดดูทันที
  แม้จะทำงานหรือทำกิจกรรมใดอยู่ก็ตาม

โนโมโฟเบีย ยังไม่ถูกจัดว่าเป็นโรค แต่อาจเป็นสัญญาณของความกังวลที่มากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพจิต และความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ การลดการใช้โทรศัพท์มือถือลงจะช่วยลดความกังวลในด้านนี้ใด้

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2565
ที่มา : อ. นพ.ชาวิท ตันวีระชัยสกุล
ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2565 ฝ่ายจิตเวชศาสตร์