ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจาก “โคโรนาสายพันธ์ุใหม่” เมื่อไปต่างประเทศ

ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจาก “โคโรนาสายพันธ์ุใหม่” เมื่อไปต่างประเทศ
  • งดเว้นการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคในขณะนั้น
  • หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน แออัด ในระหว่างเดินทางในต่างประเทศ
  • หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการไอ หรือจาม
  • หลีกเลี่ยงการเดินตลาดค้าสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ หรือการสัมผัสกับสัตว์ป้า โดยเฉพาะสัตว์ที่ป่วย
  • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ไม่สุกหรือสัตว์ป่า
  • ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว เพราะอาจมีเชื้อก่อโรคทางระบบหายใจที่เข้าสู่ร่างกาย
  • ได้จากการสัมผัสสารคัดหลั่งที่ตกค้างอยู่
  • หากต้องไปในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้คนหนาแน่น ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย
  • หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำกับสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล และไม่สัมผัสหน้าโดยไม่ล้างมือ

หลังจากเดินทางกลับถึงประเทศไทย ให้เฝ้าดูอาการ 14 วัน หากมีอาการของระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

ที่มา : อ.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล