ดูแลตัวเองอย่างไร เมื่อมีไขมันพอกตับ

ดูแลตัวเองอย่างไร เมื่อมีไขมันพอกตับ

ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคไขมันพอกตับโดยเฉพาะ อีกทั้งโรคขมันพอกตับยังสัมพันธ์กันอย่างมากกับโรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคไขมันในเลือดสูง ดังนั้นการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และการใช้ชีวิตประจำวันจึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ไขมันพอกตับดีขึ้นได้

หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลูกอฮอล์

ลดน้ำหนักให้ได้ 10% ของน้ำหนักตัวตั้งต้นจะช่วยลดปริมาณไขมันที่พอกตับได้

หลีกเลี่ยงอาหารทอดมัน และของหวาน

รักษาโรคที่เป็นอยู่ อาทิ โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคไขมันในเลือดสูงให้อยู่ในภาวะปกติ

ออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
ที่มา : อ. พญมณีรัตน์ ชยานุภัทร์กุล
ฝ่ายสรีรวิทยา