ดูแลตัวเองอย่างไร ห่างไกลโรคกล้ามเนื้อหัวใจ ขาดเลือดเฉียบพลัน

ดูแลตัวเองอย่างไร ห่างไกลโรคกล้ามเนื้อหัวใจ ขาดเลือดเฉียบพลัน
  • รู้จักวิธีผ่อนคลายความเครียด เพราะความเครียดเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดได้
  • ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วน
  • ควบคุมปัจจัยเสี่ยงของโรค เช่น ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือด
  • ออกกำลังกายเป็นประจำ
  • งดการสูบบุหรี่

ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน ควรควบคุมโรคให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562

ที่มา : รศ.นพ.สุพจน์ ศรีมหาโชตะ