ฉีด (วัคซีน) เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

ฉีด (วัคซีน) เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประชากรกลุ่มใหญ่ให้ครอบคลุม
มากกว่า 70% ของประชากรทั่วประเทศ จะสามารถช่วยให้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดีขึ้น

ประเทศอังกฤษ มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถึง 70% ของประชากร
ทำให้สามารถลดอัตราการการติดเชื้อได้อย่างชัดเจน นำไปสู่
จำนวนผู้เสียชีวิตที่ลดเป็นศูนย์ราย ในขณะที่ประเทศฝรั่งเศส
มีการชะลอการให้วัคซีนชั่วคราวเนื่องจากพะวงเรื่องลิ่มเลือด
ทำให้ปัจจุบันอัตราผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยังคงสูงอยู่

เมื่อฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม โอกาสที่ติดโรคโควิด-19 จะลดลง
เพราะร่างกายมีระดับภูมิต้านทานเพิ่มสูงขึ้น

ผลการศึกษาระยะที่ 3 วัคซีนป้องกันการป่วยรุนแรง
และเสียชีวิตได้ 100%

หากปล่อยให้เกิดการระบาดเป็นวงกว้างจะทำให้ไวรัสมีโอกาส
กลายพันธุ์ได้มากขึ้นและเชื้อกลายพันธุ์อาจดื้อวัคชีนได้

เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ป้องกันตัวเรา ครอบครัวและชุมชนของเรา

วัคซีนป้องกันการติดเชื้อในครอบครัว

ประชาชนสามารถกลับมามีวิถีชีวิตปกติได้เร็วขึ้น

ที่มา :
ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบารามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564