จริงหรือไม ยาคอลโรควินและยาไฮดรอกซีคลอโรควินรักษาโควิด-19 ได้

จริงหรือไม ยาคอลโรควินและยาไฮดรอกซีคลอโรควินรักษาโควิด-19 ได้

คำตอบ : กำลังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยและทดลองใช้ ยาคลอโรควิน (Chloroquine) และ ยาไฮดรอกซีคลอโรควิน (Hydroxychloroquin) เป็นยาที่แพทย์นำมาทดลองใช้รักษาโรคโควิด-19 การใช้ยาดังกล่าวแพทย์จะใช้ร่วมกับยาอื่นเสมอ เช่น ยาต้านไวรัสเอชไอวี ยาฟาวิพิราเวีย (Favipiravi) ซึ่งการใช้ยาเหล่านี้ต้องอยู่ในการดูแล ของแพทย์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีอันตรายร้ายแรงที่อาจทำให้พิการหรือเสียชีวิต

ซื้อยาเหล่านี้มารับประทานเองได้หรือไม่ ?

คำตอบ : ห้ามซื้อยากลุ่มนี้มารับประทานเอง เพราะเสี่ยงต่ออันตรายร้ายแรงหลายประการ

ยาคลอโรควินและยาไฮดรอกซีคลอโรควิน ไม่มีผลในการป้องกันการเป็นโรคโควิด-19

อันตรายร้ายแรงของยากลุ่มนี้ เช่น หัวไล้มเหลว หัวใจเสียจังหวะและอาจหยุดเต้นอย่างฉับพลัน (โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับยาบางชนิด เช่น อะซิทรมัยซิน) น้ำตาลในเลือดต่ำมากจนอาจหมดสติและเสียชีวิตได้ เป็นต้น

ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2563

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล