จริงหรือไม่? โควิด-19 ส่งผลกับระบบสมอง

จริงหรือไม่? โควิด-19 ส่งผลกับระบบสมอง

คำตอบ : จริง แต่พบได้ในผู้ป่วยจำนวนไม่มากนัก หากกล่าวถึงโรคโควิด-19
ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโรคติดเชื้อที่สัมพันธ์กับระบบภูมิคุ้มกันแปรปรวน ซึ่งมีโอกาสที่เชื้อจะโจมตีเส้นประสาทส่วนปลาย (Guillain Barre syndrome) ทำให้มีอาการทางระบบประสาทเกิดขึ้นหลังการติดเชื้อได้ โดยมีอาการทางสมอง อาการทางเส้นประสาทหรือความผิดปกติของกล้ามเนื้อทำให้เกิดการอ่อนแรง

อาการ

  • สับสน มึน งง
  • ปวดศีรษะ ซึม
  • ภาวะสมองบวม
  • แขน/ขาอ่อรแรง
  • เส้นเลือดตีบ/ตับในสมอง
  • มีอาการทางสมองและระบบประสาทร่วมกับมีไข้ ไอ และระบบทางเดินหายใจอื่นๆ

หากพบความผิดปกติด้วยอาการดังที่กล่าวมาข้างต้น ควรรีบไปพบแพทย์
เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธี

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563

ที่มา : ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา