คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางไป พื้นที่เสี่ยง โควิด-19

คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางไป พื้นที่เสี่ยง โควิด-19
  • พื้นที่เสี่ยงโรคโควิด-19 คือ พื้นที่ที่พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19
  • บุคคลเสี่ยงสูงต่อโรศควิด-19 คือ ผู้กล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 หรืออยู่ในบริเวณที่พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ในบริวณปิด โดยดพาะผู้ที่ไม่ได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
  • บุคคลเสี่ยงต่ำต่อโรคโควิด-19 คือ ผู้ที่ข้ไปในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 แต่ไม่ได้พบผู้ป่วยยืนยันโดยตรง

ก่อนเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง
1. หลีกเลี่ยงการเฮ้าไปในพื้นที่แออัดหรือชุมชนที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมากและหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ
2. ควรล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
3. ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
หลังเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง
1. ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามขั้นตอนการคัดกรองผู้เดินทางและมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด
2. สังเกตอาการป่วยของตนเองภายใน 14 วัน หากมีอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์ โดยสวมหน้ากากอนามัยและแจ้งประวัติการเดินทางก่อนรับการรักษา
3. ควรงดออกไปในที่ชุมชนที่มีคนอยู่จำนวนมาก หากมีความจำเป็นให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือบ่อย ๆ
4. งดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563
ที่มา : อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล