คำแนะนำผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะในช่วงการระบาดโรคโควิด-19

คำแนะนำผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะในช่วงการระบาดโรคโควิด-19

อาคารสถานที่


หมั่นทำความสะอาดสถานที่ให้บริการ เช่น เก้าอี้ผู้โดยสาร ห้องสุขา สถานที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร ปุ่มกดตู้จำหน่ายตั๋ว อย่างสม่ำาเสมอทุก 1-2 ชั่วโมง และเพิ่มความถี่ให้มากขึ้นในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก

ยานพาหนะ


ทำความสะอาดทุกครั้งที่มีการให้บริการ โดยเน้นการเช็ดถู
ทำความสะอาดพื้นผิวที่เป็นจุดสัมผัสร่วม มีการสัมผัสบ่อย ๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น ราวจับในรถโดยสาร เบาะนั่ง ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ

บัตรโดยสารที่ใช้ซ้ำ


ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อทำลายเชื้อไวรัสที่เกาะ
อยู่บนพื้นผิวสัมผัส

พนักงานขับรถ และพนักงานประจำรถโดยสาร


รักษามาตรการป้องกันส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลา และสังเกตอาการป่วยของผู้ใช้บริการ

การบริการ


เพิ่มช่องทางการจำหน่ายตั๋วโดยสารที่ลดการสัมผัสโดยตรง เช่น การจำหน่ายตั๋โดยสารทางออนไลน์ ส่งเสริมการใช้บัตโดยสารส่วนตัว เช่น บัตรเติมเงิน เพื่อลดความแออัดบริเวณที่จำหน่ายตั๋วและลดการสัมผัสตู้ซื้อตั๋วโดยสาร และจัดเตรียมแอลกอฮอล์จลไว้ที่จุดบริการ

คำแนะนำจากแพทย์


เมื่อต้องออกไปธุระนอกบ้าน ให้รักษามาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ล้างมือให้สะอาด เมื่อกลับถึงบ้านแล้วต้องรีบทำความสะอาดร่างกายทันทีเพื่อป้องกันโรคและลดความเสี่ยงที่จะนำเชื้อมาสู่คนในครอบครัว

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2564
ที่มา : รศ. นพ.เทอดพงศ์ เต็มภาคย์