คำแนะนำการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในช่วงวิกฤตไวรัสโคโรนา 2019

คำแนะนำการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในช่วงวิกฤตไวรัสโคโรนา 2019

ผู้ป่วยสมองเสื่อมเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าคนทั่วไป เนื่องจากผู้ป่วยอาจขาดความระวังตัวในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีข้อแนะนำในการดูแลผู้ป่วย ดังนี้

  1. ไม่ควรให้ผู้ป่วยออกนอกบริเวณบ้าน
  2. ลดจำนวนผู้มาเยี่ยมผู้ป่วยให้น้อยที่สุด
  3. หากมีนัดพบแพทย์ ให้ผู้ดูแลปรึกษาแพทย์ หรือรับยาแทนที่โรงพยาบาล
  4. แนะนำให้ผู้ป่วยดูแลป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ เช่น ล้างมือเป็นประจำหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อเท่าที่จะทำได้
  5. ให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายภายในบริเวณบ้านอย่างเหมาะสม
  6. ผู้ดูแลควรหลีกเลี่ยงและป้องกันการสัมผัสเชื้อโรคจากภายนอกบ้านให้มากที่สุด
  7. ผู้ดูแลควรทำความสะอาดตนเองโดยเฉพาะการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ก่อนให้การดูแลผู้ป่วย

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2564
ที่มา : อ. ดร. นพ.ยุทธชัย ลิขิตเจริญ