ความอ้วนกับโควิด-19

ความอ้วนกับโควิด-19

จากรายงานทางการแพทย์เรื่องการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศอิตาลี
ที่มีการป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
อายุ 60-70 ปี และปัจจัยเสี่ยงที่พบมากที่สุด คือ ภาวะอ้วน

จากรายงานทางการแพทย์ของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในประเทศสหรัฐอเมริกา
จำนวน 1,482 คน ระหว่างวันที่ 1-30 มีนาคม 2563 พบว่ามีปัจจัย
หรือโรคประจำตัวที่สัมพันธ์ ได้แก่

  • ความดันโลหิตสูง 49.7%
  • ภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กก./ตรม.) 48.3%
  • โรคปอดเรื้อรัง 34.6%
  • โรคเบาหวาน 28.3%
  • โรคหัวใจและหลอดเลือด 27.8%
  • โดยผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 18-64 ปี มีภาวะอ้วน
    เป็นปัจจัยเสี่ยงร่วมด้วยถึง 59%

จากรายงานทางการแพทย์ของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในประเทศจีน จำนวน 214 คน
และตรวจพบไขมันพอกตับ 66 ราย พบว่าในรายที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า
25 กก./ตรม. สัมพันธ์กับการเพิ่มความรุนแรงของโรคถึง 6.3 เท่า
เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่มีดัชนีมวลกายน้อยกว่า

การศึกษาจากนานาประเทศ ทำให้ประชาชนไทยโดยเฉพาะวัยทำงานควรตระหนัก
ถึงความสำคัญของความอ้วน (น้ำหนัก > ส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสอง x 25
หรือดัชนีมวลกายมากกว่า 25 กก./ตรม.) ที่อาจส่งผลต่อการติดเชื้อและ
เพิ่มความรุนแรงของโรคโควิด-19 ได้ โดยเฉพาะในรายที่มีไขมันพอกตับร่วมด้วย

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563

ที่มา : ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์